Nếu muốn điều khiển, cấu hình từ xa DSS Express, bạn cần thao tác mở Port cho ứng dụng.

Sau đây là những Port dịch vụ cần mở để sử dụng: