Khi hoạt động ở chế độ AP (Access point), Tenda AC5 v3 sẽ phát WiFi, còn chức năng DHCP cấp phát IP sẽ do Router chính thực hiện

Nếu cài đặt khi Tenda AC5 v3 ở trạng thái mặc định (chưa được cấu hình)

1. Kết nối với WiFi mặc định của Tenda AC5 v3 . Tên WiFi mặc định được in ở tem thông tin dán ở mặt sau sản phẩm
2. Mở trình duyệt web (Chrome, Firefox, Safari, Cốc Cốc…) và truy cập địa chỉ tendawifi.com để vào trang cấu hình
3. Chọn chế độ Dynamic IP Address
4. Đặt tên WiFi và Mật khẩu mà bạn muốn (mật khẩu WiFi ít nhất 8 ký tự) . Sau đó chọn OK
5. Kết nối lại với WiFi vừa mới đổi của Tenda AC5 v3
 
6. Mở trình duyệt web (Chrome, Firefox, Safari,Cốc Cốc…) và truy cập địa chỉ tendawifi.com để vào trang cấu hình
7. Chọn mục Internet Setting -> AP -> chọn OK
 
8. Chọn OK chờ Tenda AC5 v3 khởi động lại là hoàn thành

 
Nếu cài đặt khi Tenda AC5 v3 đang hoạt động ở chế độ Router/Repeater

1. Kết nối với WiFi của Tenda AC5 v3
2. Mở trình duyệt web (Chrome, Firefox, Safari,Cốc Cốc…) và truy cập địa chỉ tendawifi.com để vào trang cấu hình 
3.      Chọn mục Chọn mục Internet Setting -> AP -> chọn OK
 
4.      Chọn OK chờ Tenda AC5 v3 khởi động lại là hoàn thành