Hỏi: Làm sao để reset password trên đầu ghi KX- 7104SD6 ?

Đáp: Với các đầu ghi KX- 7104SD6, KX -7108SD6, KX- 7104H1, KX- 7108H1 các bước reset password khi quên mật khẩu như sau :
Làm sao để reset password trên đầu ghi KX- 7104SD6 ?

Làm sao để reset password trên đầu ghi KX- 7104SD6 ?


B2: Cấp nguồn cho đầu ghi và chờ trong 30 giây
B3: Rút nối tắt ra khỏi J1 + J2, đầu ghi sẽ khởi động lên. Đặt pasword mới và cấu hình lại đầu ghi.