Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách reset mật khẩuCamera cũng như đầu ghi hình thương hiệu Dahua, Hikvision, Kbvision cũng như các sản phẩm thông dụng khác. Bài biết này có lẽ chưa đầy đủ nhưng phần nào sẽ hỗ trợ bạn có thêm kiến thức để xử lý vấn đề thường gặp.

1. Hướng dẫn tìm kiếm

Để tìm nhanh và đúng model, bạn có thể thực hiện theo hướng dẫn như sau:

  • Bước 1: Hãy nhấn tổ hợp phím Ctrl + F để mở cửa sổ tìm kiếm của trình duyệt.
  • Bước 2: Nhập vào model của thiết bị để bắt đầu tìm.
  • Bước 3: Nhấn vào “Xem chi tiết” cùng để xem hướng dẫn.

2. Reset mật khẩu Camera DAHUA

STTNỘI DUNGXEM CHI TIẾT
2Hướng dẫn reset cứng IPC-HFW3241DF-AS-4GXem chi tiết
6Hướng dẫn reset cứng DH-TPC-BF2241-TXem chi tiết
7Hướng dẫn reset cứng IPC-HDBW3231FP-MXem chi tiết
8Hướng dẫn reset cứng IPC-HFW3241DF-AS-4GXem chi tiết
9Hướng dẫn reset cứng IPC-HFW5241TP-AS-PVXem chi tiết
10Hướng dẫn reset cứng IPC-HFW1230SP-S4Xem chi tiết
11Hướng dẫn reset cứng PSDW81642M-A360, PSDW8842M-A180Xem chi tiết
12Hướng dẫn reset cứng PSDW81642ML-A360, PSDW8842ML-A180Xem chi tiết
13Hướng dẫn reset cứng PSDW82442M-A270Xem chi tiết
14Hướng dẫn reset cứng IPC-PDBW8840-A180Xem chi tiết
15Hướng dẫn reset cứng EBW81242Xem chi tiết
16Hướng dẫn reset cứng EW5541-ASXem chi tiết
17Hướng dẫn reset cứng EB5541Xem chi tiết
18Hướng dẫn reset cứng IPC-HDW8341X-BV-3D, IPC-HDW8341X-3D-S2Xem chi tiết
19Hướng dẫn reset cứng IPC-HFW8241X-3DXem chi tiết
20Hướng dẫn reset cứng IPC-HCBW8442Xem chi tiết
21Hướng dẫn reset cứng IPC-HFW71242H-Z, IPC-HFW7842H-ZXem chi tiết
22Hướng dẫn reset cứng IPC-PFW8840-A180, IPC-PFW83242-A180Xem chi tiết
23Hướng dẫn reset cứng IPC-HFW7442H-Z/ZFR, IPC-HFW7442H-Z4/Z4FRXem chi tiết
24Hướng dẫn reset cứng IPC-HDBW71242H-Z, IPC-HDBW7842H-ZXem chi tiết
25Hướng dẫn reset cứng IPC-HDBW7442H-Z/ZFR, IPC-HDBW7442H-Z4/Z4FRXem chi tiết
26Hướng dẫn reset cứng IPC-HF71242F, IPC-HF7842F, IPC-HF7442F, IPC-HF7442F-FRXem chi tiết
27Hướng dẫn reset cứng HF5241E-E, HF5442E-E, HF5442E-E, HF5242E-E-MFXem chi tiết
28Hướng dẫn reset cứng HFW5241E-ZE/ZHE/Z5E/Z12EXem chi tiết
29Hướng dẫn reset cứng HFW5442E-ZE/ZHE/Z4EXem chi tiết
30Hướng dẫn reset cứng HFW5541E-ZE, HFW5541E-ZEXem chi tiết
31Hướng dẫn reset cứng HFW5242E-ZE-MFXem chi tiết
32Hướng dẫn reset cứng HDBW5241R-S, HDBW5241R-ASEXem chi tiết
33Hướng dẫn reset cứngHDBW5442R-S/ASE, HDBW5541R-S/ASE,
HDBW5242R-ASE-MF
Xem chi tiết
34Hướng dẫn reset cứng HDW5241TM-ASE, HDW5442TM-ASE, HDW5541TM-ASEXem chi tiết
35Hướng dẫn reset cứng HDPW5241G-ZE, HDPW5442G-ZEXem chi tiết
36Hướng dẫn reset cứng HDPW5541G-ZE, HDPW5242G-ZE-MFXem chi tiết
37Hướng dẫn reset cứng HDBW5241E-ZE/ZHE/Z5E, HDBW5442E-ZE/ZHE/Z4EXem chi tiết
38Hướng dẫn reset cứng HDBW5541E-ZE/Z5E, HDBW5242E-ZE-MFXem chi tiết
39Hướng dẫn reset cứng HFW5241T-SE/ASE, HFW5442T-SE/ASEXem chi tiết
40Hướng dẫn reset cứng HFW5541T-SE/ASE, HFW5242T-ASE-MFXem chi tiết
41Hướng dẫn reset cứng HFW5241E-SE, HFW5442E-SE, HFW5541E-SEXem chi tiết
42Hướng dẫn reset cứng HFW5242H, HFW5442H , HFW5842HXem chi tiết
43Hướng dẫn reset cứng HDBW5242H, HDBW5442H, HDBW5842HXem chi tiết
44Hướng dẫn reset cứng HFW3241T-ZS/ZAS, HFW3441T-ZS/ZAS,
HFW3541T-ZS/ZAS
Xem chi tiết
45Hướng dẫn reset cứng HDBW3241R-ZS, HDBW3241R-ZASXem chi tiết
46Hướng dẫn reset cứng HDBW3441R-ZS, HDBW3441R-ZASXem chi tiết
47Hướng dẫn reset cứng HDBW3541R-ZS, HDBW3541R-ZASXem chi tiết
48Hướng dẫn reset cứng HDW3241T-ZAS, HDW3441T-ZAS , HDW3541T-ZASXem chi tiết
49Hướng dẫn reset cứng HFW3241E-AS/SA, HFW3441E-AS/SA , HFW3541E-AS/SAXem chi tiết
50Hướng dẫn reset cứng HDBW3241E-S/AS, HDBW3441E-S/AS, HDBW3541E-S/ASXem chi tiết
51Hướng dẫn reset cứng HDW3241TM-AS, HDW3441TM-AS , HDW3541TM-ASXem chi tiết
52Hướng dẫn reset cứng HDBW3241F-AS-M, HDBW3441F-AS-M ,
HDBW3541F-AS-M
Xem chi tiết
53Hướng dẫn reset cứng HFW3241M-AS, HFW3441M-ASXem chi tiết
54Hướng dẫn reset cứng IPC-HFW2231T-ZS, IPC-HFW2231T-ZAS-S2Xem chi tiết
55Hướng dẫn reset cứng IPC-HFW2431T-ZS, IPC-HFW2431T-ZAS-S2Xem chi tiết
56Hướng dẫn reset cứng IPC-HFW2531T-ZS, IPC-HFW2531T-ZAS-S2Xem chi tiết
57Hướng dẫn reset cứng IPC-HFW2831T-ZS, IPC-HFW2831T-ZAS-S2Xem chi tiết
58Hướng dẫn reset cứng IPC-HDBW2231R-ZS, IPC-HDBW2431R-ZS,
IPC-HDBW2531R-ZS
Xem chi tiết
59Hướng dẫn reset cứng IPC-HDBW2831R-ZS, IPC-HDBW2231R-ZAS-S2,
IPC-HDBW2431R-ZAS-S2
Xem chi tiết
60Hướng dẫn reset cứng IPC-HDBW2531R-ZAS-S2, IPC-HDBW2831R-ZAS-S2Xem chi tiết
61Hướng dẫn reset cứng HDW2231T-ZS-S2, HDW2431T-ZS-S2,
HDW2531T-ZS-S2, HDW2831T-ZS-S2
Xem chi tiết
62Hướng dẫn reset cứng IPC-HFW2231T-AS-S2, IPC-HFW2431T-AS-S2Xem chi tiết
63Hướng dẫn reset cứng IPC-HFW2531T-AS-S2, IPC-HFW2831T-AS-S2Xem chi tiết
64Hướng dẫn reset cứng IPC-HFW2230S-S-S2, IPC-HFW2231S-S-S2Xem chi tiết
65Hướng dẫn reset cứng IPC-HFW2431S-S-S2, IPC-HFW2531S-S-S2,
IPC-HFW2831S-S-S2
Xem chi tiết
66Hướng dẫn reset cứng IPC-HDBW2230E-S-S2, IPC-HDBW2231E-S-S2,
IPC-HDBW2431E-S-S2
Xem chi tiết
67Hướng dẫn reset cứng IPC-HDBW2531E-S-S2, IPC-HDBW2831E-S-S2Xem chi tiết
68Hướng dẫn reset cứng IPC-HDW2230T-AS-S2, IPC-HDW2231T-AS-S2,
IPC-HDW2431T-AS-S2
Xem chi tiết
69Hướng dẫn reset cứng IPC-HDW2531T-AS-S2, IPC-HDW2831T-AS-S2Xem chi tiết
70Hướng dẫn reset cứng IPC-HDW2231TM-AS-S2, IPC-HDW2431TM-AS-S2Xem chi tiết
71Hướng dẫn reset cứng IPC-HDW2531TM-AS-S2, IPC-HDW2831TM-AS-S2Xem chi tiết
72Hướng dẫn reset cứng IPC-HDBW2231F-AS-S2, IPC-HDBW2431F-AS-S2Xem chi tiết
73Hướng dẫn reset cứng IPC-HFW1230T-ZS-S4, IPC-HFW1431T-ZS-S4Xem chi tiết
74Hướng dẫn resetc cứng IPC-HDBW1230R-ZS-S4, IPC-HDBW1431R-ZS-S4Xem chi tiết
75Hướng dẫn reset cứng IPC-HDW1230T-ZS-S4, IPC-HDW1431T-ZS-S4Xem chi tiết
76Hướng dẫn reset cứng IPC-HFW1230T1-ZS-S4, IPC-HFW1430T1-ZS-S4Xem chi tiết
77Hướng dẫn reset cứng IPC-HDPW1230R1-ZS-S4, IPC-HDPW1431R1-ZS-S4Xem chi tiết
78Hướng dẫn reset cứng IPC-HFW1230S-S4, IPC-HFW1330S-S4 , IPC-HFW1431S-S4Xem chi tiết
79Hướng dẫn reset cứng IPC-HDW1230T1-ZS-S4, IPC-HDW1431T1-ZS-S4Xem chi tiết
80Hướng dẫn reset cứng IPC-HDW1230S-S4, IPC-HDW1330S-S4 ,
IPC-HDW1431S-S4
Xem chi tiết
81Hướng dẫn reset cứngIPC-HDBW1230E-S4, IPC-HDBW1431E-S4Xem chi tiết
82Hướng dẫn reset cứng IPC-HFW1230S1-S4, IPC-HFW1330S1-S4 ,
IPC-HFW1431S1-S4
Xem chi tiết
83Hướng dẫn reset cứng IPC-HDW1230T1-S4, IPC-HDW1330T1-S4,
IPC-HDW1431T1-S4
Xem chi tiết
84Hướng dẫn reset cứng IPC-HDPW1230R1-S4, IPC-HDPW1431R1-S4Xem chi tiết
85Hướng dẫn reset cứng DHI-HY-SAV849HAP-EXem chi tiết
86Hướng dẫn reset mật khẩu SD5A232XB-HNRXem chi tiết
87Hướng dẫn reset mật khẩu IPC-HFD4431DP-ASXem chi tiết
88Hướng dẫn reset mật khẩu ITC302-RU1A-L, ITC352-AU3F, ITC952-AU3FXem chi tiết
89Hướng dẫn reset mật khẩu IPC-HDPW1230R1-S5Xem chi tiết
90Hướng dẫn reset mật khẩu IPC-HFW1230V-A-I4-BXem chi tiết
91Hướng dẫn reset mật khẩu Camera IPC-HFW1431SPXem chi tiết

3. Reset mật khẩu Camera KBVISION

STTNỘI DUNGXEM CHI TIẾT
2Hướng dẫn reset cứng KX-CAi4204N-BXem chi tiết
3Hướng dẫn reset cứng KX-CAiF2003N-TiF-AXem chi tiết
4Hướng dẫn reset cứng KX-DAi5005MN-EBXem chi tiết
5Hướng dẫn reset cứng KX-DAi5004MN-EBXem chi tiết
6Hướng dẫn reset cứng KX-DWAi8005SMMN-EBXem chi tiết
7Hướng dẫn reset cứng KX-2011NXem chi tiết
8Hướng dẫn reset cứng KX-C8001NXem chi tiết
9Hướng dẫn reset cứng KX-D2002MNXem chi tiết
10Hướng dẫn reset cứng KX-D4002MNXem chi tiết
11Hướng dẫn reset cứng KX-H10WNXem chi tiết
12Hướng dẫn reset cứng KX-1301WN, KX-3001WNXem chi tiết
13Hướng dẫn reset cứng KX-1302WN, KX-3002WNXem chi tiết
14Hướng dẫn reset cứng KX-H13PWN, KX-H30PWNXem chi tiết
15Hướng dẫn reset cứng KX-H13WN, KX-H30WNXem chi tiết
16Hướng dẫn reset cứng KX-1001N, KX-1011NXem chi tiết
17Hướng dẫn reset cứng KX-2006PNXem chi tiết
18Hướng dẫn reset cứng KX-2007ePNXem chi tiết
19Hướng dẫn reset cứng KX-3011NXem chi tiết
20Hướng dẫn reset cứng KX-3012NXem chi tiết
21Hướng dẫn reset cứng KX-8308IRSNXem chi tiết
22Hướng dẫn reset cứng KX-E1204FNXem chi tiết
23Hướng dẫn reset cứng KX-4011NXem chi tiết
24Hướng dẫn reset cứng KX-1301N, KX-1311NXem chi tiết
25Hướng dẫn reset cứng KR-N20BXem chi tiết
26Hướng dẫn reset cứng KX-D2008PN, KX-2008PNXem chi tiết
27Hướng dẫn reset mật khẩu KX-2015FRSNXem chi tiết
28Hướng dẫn reset mật khẩu KX-DAi2328PNXem chi tiết
29Hướng dẫn reset mật khẩu KX-CAi2167ePNXem chi tiết
30Hướng dẫn reset mật khẩu Camera KHA-1020DXem chi tiết
31Hướng dẫn reset cứng KX-A3111N2, KX-A2111N2Xem chi tiết
32Hướng dẫn reset cứng KX-A4111N2Xem chi tiết
33Hướng dẫn reset cứng KX-AF2111N2Xem chi tiết
34Hướng dẫn reset cứng KX-C2007sPN2, KX-C2007sPNXem chi tiết
35Hướng dẫn reset cứng KX-D2005N2, KX-D4005N2, KX-2005N2, KX-4005N2Xem chi tiết
36Hướng dẫn reset cứng KX-E0505FN2, KX-0505FNXem chi tiết
37Hướng dẫn reset cứng KX-2011N2, KX-4011N2Xem chi tiết
38Hướng dẫn reset mật khẩu KX-K2001N, KX-K2002N2Xem chi tiết
39Hướng dẫn reset mật khẩu KX-F3008ITN2, KX-F9008ITN2, KX-3008ITN,
KX-9008ITN
Xem chi tiết
40Hướng dẫn reset cứng KX-A2011TN3, KX-2011TN3Xem chi tiết
41Hướng dẫn reset cứng KX-C2003N3-B, KX-2003N, KX-2003N2Xem chi tiết
42Hướng dẫn reset cứng KX-C2012AN3, KX-4012AN3, KX-2012AN3, KX-4012AN3Xem chi tiết
43Hướng dẫn reset cứng KX-C4011SN3, KX-C2011SN3Xem chi tiết
44Hướng dẫn reset cứng KX-CF2001N3-AXem chi tiết
45Hướng dẫn reset cứng KX-CF2003N3-BXem chi tiết
46Hướng dẫn reset cứng KX-CF4001N3-AXem chi tiết
47Hướng dẫn reset cứng KX-2011N3Xem chi tiết
48Hướng dẫn reset cứng KX-H10PWN, KX-H20PWNXem chi tiết