‘Bíp bíp bíp...’ hay ‘Tít tít tít…’ là cảnh báo được phát ra trên speaker trên main của đầu ghi hình. Khi có sự khiện báo động như: Phát hiện chuyển động, IVS, phát hiện khuôn mặt, lỗi ổ cứng,… speaker này sẽ phát ra tiếng ‘bíp bíp bíp’. Nhưng phổ biến thường gặp nhất là do lỗi ổ cứng.

Tắt tiếng ‘Bíp Bíp Bíp …’ như thế nào?

Bạn cần biết được nguyên nhân chính xác sự kiện nào đang đưa ra cảnh báo, rồi vào thiết lập trong sự kiện đó tắt Buzzer.

Sau đây là cách tắt báo động với sự kiện không có ổ cứng (rất phổ biến):