SmartPSS-AC là phần mềm giám sát ra vào, chấm công dành cho các thiết bị Access Control – Máy chấm công của Dahua, Kbvision.

Đây là phần mềm miễn phí trên Windows hỗ trợ kết nối nhanh chóng, trích xuất dữ liệu chấm chông và xuất báo cáo

1. Thêm thiết bị vào SmartPSS-AC

2. Thêm mới nhân viên – người dùng

3. Tạo lịch làm việc cho nhân viên

4. Trích xuất bản ghi chấm công từ thiết bị vào phần mềm

5. Xem dữ liệu chấm công và tính ngày công

6. Xuất báo cáo chấm công