Để thêm Camera IMOU Cruiser 4G vào đầu ghi hình, bạn cần thao tác 2 bước hính sau:

  • Đặt IP tĩnh cho thiết bị
  • Thêm Camera vào đầu ghi hình

1. Đặt IP tĩnh cho thiết bị

Đầu tiên, hãy sử dụng phần mềm ConfigTool đặt IP tĩnh cho thiết bị. Mục đích của việc đặt IP Tĩnh sẽ giúp địa chỉ IP cảu Camera được cố định sau mỗi lần khởi động lại, dữ liệu truyền về đầu ghi được liên tục không bị gián đoạn. Thao tác như sau:

2. Thêm Camera vào đầu ghi hình

Thao tác như sau:

Sau đó, hãy tiến hành cập nhật lại mật khẩu của thiết bị. Mật khẩu mặc định là mã SAFETY CODE được dán trên tem của thiết bị.