Đầu tiên, hãy thêm camera IMOU vào ứng dụng SmartPSS trên PC và thao tác từng bước như hướng dẫn trên.
Cảm ơn mạn đã theo dõi bài viết!!!