Nếu bạn muốn xóa dữ liệu ghi hình cũ và giữ lại video ghi hình trong một khoảng thời gian cố định, bạn có thể thiết lập như sau:

1. Tự động xóa dữ liệu trên đầu ghi hình

A. Đầu ghi hình giao diện 5.0

Thao tác như hướng dẫn sau:

B. Đầu ghi hình giao diện cũ 3.0

Thao tác như hướng dẫn sau:

2. Tự động xóa dữ liệu trên Camera

A. Camera giao diện 5.0

Thao tác như hướng dẫn sau:

B. Camera giao diện cũ 3.0

Thao tác như hướng dẫn sau: